اقامت ترکیه به روش سرمایه گذاری

از طریق روش سرمایه گذاری می‌توانید برای خودتان و اعضای خانواده‌تان اقامت ترکیه دریافت کنید. منظور از اعضای خانواده، همسر و فرزندان زیر ۱۸سال است. برای این که سرمایه گذاری شما به تابعیت ترکیه منجر شود، باید در زمینه‌هایی که دولت ترکیه مشخص کرده است، سرمایه گذاری کنید.